کد مطلب : 66465 تاریخ مطلب : 1400/03/25

ثبت نام و تمديد بيمه

شروع ثبت نام و تمديد بيمه درمان تکميلي آسيا

اعضاء محترم

جهت ثبت نام يا تمديد بيمه درمان تکميلي آسيا ،حداکثر تا تاريخ 1400/03/31 به اتحاديه مراجعه نماييد

اتحاديه بنکداران و طاقه فروشان پارچه