دربـاره مـا

اتحاديه صنف بنکداران و طاقه فروشان پارچه تهران در سال 1351 بر اساس قانون و مقررات نظام صنفی شکل گرفت. این اتحادیه طبق ضوابط خاص مصوب در هیئت عالی نظارت درحال حاضر، در رسته های بنکداری پارچه و طاقه فروشی ، ادامه فعالیت صنفی را بر عهده دارد. این اتحادیه در حال حاضر با5000عضو به صورت عمده در ردیف به روزترین و بزرگترین اتحادیه صنفی قرار دارد. خدمات اتحاديه صنف بنکدارن و طاقه فروشان پارچه به چند گروه شامل ثبت شکایات، صدور پروانه کسب، صدور کارت مباشرت، برگزاری کمیسیون ها و ارائه مجوز خدمات پس از فروش و ... تقسیم می شود. این اتحادیه به عنوان مرجعی قانونی و از طریق کمیسیون های خود در جهت پیشگیری و رفع مشکلات اعضای خود و برای حمایت از اعضا گام برمیدارد. اتحادیه به عنوان رابطی میان سازمان های دولتی و اعضا به دنبال حمایت کامل اعضای خود، آسیب شناسی و برطرف نمودن مشکلات، شناسایی و معرفی واحدهای خوش نام، برخورد با واحدهای متخلف در جهت زایل نشدن حقوق اعضای قانونی، ارتقای سطح دانش کیفی، برگزاری نمایشگاه ، برگزاری و اجرای امکانات رفاهی و آگاهی بخشی به اعضا برای آشنایی با قوانین و مصوبات تازه و حمایت اعضا در امور مالیاتی گام برمیدارد.